تمام غیرت و جنگندگی ایرانیان پشت و پناه براندازان در سال۱۴۰۲

تمام غیرت و جنگندگی ایرانیان پشت و پناه براندازان در سال۱۴۰۲ ـ ۲۸اسفند۱۴۰۱
شب اگر سرد است با آتش به جنگش می‌رویم

از برای جنگ، دنبال خدنگش می‌رویم

خانهٔ شیخان شد از تاراج ایران شاهوار

بهر ویرانیش دنبال کلنگش می‌رویم

آسمان آبی ما از ستمها تیره شد

با کمان آرزو، دنبال رنگش می‌رویم

شیردل خواهد نبرد و جنگ با شیخان گرگ

همره ما شو که دنبال پلنگش می‌رویم

اهل توفان خواهد این دریا، تو دریادل بشو

یاور ما شو که دنبال نهنگش می‌رویم

شادی نوروز ایران ساز می خواهد بسی

عود داریم و دهل، دنبال چنگش می‌رویم.

ما به خون خاک وطن را سرخ و گلگون می‌کنیم

زان که ما دنبال سیمای قشنگش می‌رویم

در صدا شد بانگ و شیپور سقوط دیکتاتور

همسفر شو زان که ما دنبال زنگش می‌رویم

تمام غیرت و جنگندگی ایرانیان پشت و پناه براندازان در سال۱۴۰۲
هویت ملی، هویت متکثر، فراگیر و گسترده است که از مجموع هویت‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی اتباع یک کشور شکل می‌گیرد. هویت ملی عبارت از وابستگی و تعلق یک فرد و یا یک جامعه به‌صورت رسمی و قانونی به یک کشور و دولت و ملت است.
مطالب مرتبط
اینها موادی است که از زمان شوروی مانده است!
کارزارهای پیروزمند مقاومت ایران
لطفا به اشتراک بگذارید: