• پخش زنده سیمای آزادی ، جهت انطباق بیشتر با تمامی دستگاهها و مرورگرها با دو فرمت مختلف در اختیار شما قرار میگیرد.

  • با استفاده از دگمه های ذیل می توانید یکی از دو پلیر را انتخاب کنید و پخش زنده سیمای آزادی را مشاهده کنید.