طنز سردار حاجی زاده فرمودند موشکها گفتن، قاسسئئئئم

لطفا به اشتراک بگذارید: