ترانه طنز ـ مقوا ای امام

مقوا ای امام ـ ترانه طنز
روز ۱۲بهمن سال۱۳۵۷ را باید همواره به‌عنوان مبدأ شناخت دورانی هشداردهنده به‌یاد آورد. روزی با دو وجه متفاوت: نحوست یک آغاز و درس‌آموزی یک شروع؛ نحوست یک فریب و ناقوس یک هوشیاری؛ نحوست یک خیانت و سروش یک فراست تاریخی.
هنگامی که خمینی از پله‌های هواپیمای فرانسوی با پشتوانه‌ٔ حمایت‌آمیز کنفرانس‌دهندگان گوادلوپ پا بر فرودگاه مهرآباد تهران گذاشت، کمتر کسی بود که فکر می‌کرد کمتر از دو یا سه ماه دیگر باید اندیشه و وجود خود را از او بتکاند تا از تمامیِ آثار فکریِ او در وجود خویش خالی شود.

پیش از آن‌که خمینی سربرسد، ملتی در اتحادی بی‌نظیر چشم به راه سقوط دیکتاتوری برآمده از کودتای ننگین ۲۸مرداد ۱۳۳۲ بود، اما سطح کسی که به ناحق بر کرسی رهبری نشست، قرن‌ها عقب‌تر و به دور از انتظار آن ملت و آن اتحاد بی‌نظیر بود. یک فرصت بادآورده و استثنایی با استعانت استعمار و شبکهٔ ارتجاع نصیب خمینی شده بود.مطالب مرتبط
ترانه طنز ـ از ماه تا چاه ـ داستان آمدن خمینی به ایران
روزی نحس اما پر درس
لطفا به اشتراک بگذارید: