09:00
برنامه روی خط-درگذشت ناگهانی خانم مرجان وبودن او درکنار مقاومت-۱۹خرداد۹۹ 09:00
برنامه روی خط-شکست تبلیغات رژیم درکوچک نمایی کرونا وافشاریهای مجاهدین-۱۳خرداد۹۹ 10:00
برنامه روی خط- ۱۱ خرداد ۹۹ - اعتراف روحانی به شکست درکنترل ویروس کرونا وبالارفتن آمارها 09:00
برنامه روی خط-انتساب قالیباف جنایتکار بعنوان ریاست مجلس نشانه ضعف رژیم برای سرکوب -۹خرداد۹۹ 09:00
جنایت رژیم آخوندی دررابطه با برداشتن قرنطینه وراه اندازی تولید-روی خط -۶خرداد۹۹ 09:00
روی خط-۹۹۰۳۰۲ 09:00
09:00
سخنرانی روحانی واعتراف به شکست استراتژیک دروغهای قبلی اش- روی خط-۲۸اردیبهشت۹۹ 09:00
شکست سیاست دروغ آخوندروحانی دررابطه با کرونا واطلاعیه خانم مریم رجوی-روی خط-۲۶اردیبهشت 09:00
شلیک به طرف ناوچه ی خودی توسط ارتش رژیم وپنهان کاری حکومتی 09:00
اذعان روحانی به تورم وگرانی درحکومت آخوندزده ومواضع سایت مجاهد -روی خط -۲۱اردیبهشت۹۹ 07:00
راه اندازی بورس بعنوان چپاول پس اندازهای مردم توسط رژیم درسایت مجاهد - روی خط - ۱۶اردیبهشت 09:00
لیست گذاری حزب الله لبنان 09:00
اعتراف روحانی به سه تا بن بست تحریم ها وکرونا وتوطئه دشمنان-روی خط-۱۲ اردیبهشت۹۹ سلام به همه شما همراهان عزیزنگاهی داریم به رسانه های مقاومت وآخرین خبرها وتحلیلها مقالات گفتگوها راجع به موضوعات مهم وتحولات سیاسی درایران آخوند زده بانگاهی به اعترافات جالب توجه روحانی درسخنرانی یازدهم اردیبهشت را شروع میکنیم که گفت امسال سال حساسی پیشرو داریم ازیک طرف با تحریمها روبروهستیم ازطرف دیگر با توطئه دشمنان واز طرف دیگرهم ویروس کرونا که درواقع روحانی علیرغم اینکه درحرفهای قبلی خودش همواره روی این تاکید میکرد که خیلی اوضاع ایران خوب هست وهمه چیز تحت کنتر ل هست وهم آمار کرونا نزولی شده هم تحریمها اثر ندارد ومشکلی نیست مجبور شد که اعتر اف بکند که سه تا بن بست اصلی رژیم چه هست .سایت مجاهد درسخن روز به همین موضوع پرداخته که عنوانش هست روحانی اعتراف به سه بن بست درعین حال که رژیم به این سه بن بست اعتراف کرد درادامه گفت که امسال را هم به جهش تولید هم تبدیل بکنیم درسخن روز نگاهی داریم به اینکه علت این ادعاهای رسوای روحانی چه بودوهدفش از مطرح کردن این موضوع چه بود وچقدرموفق هست وآیا حقیقت را میگوید یا دروغ وازطرف دیگر هم اینکه افشاگریها وفعالیتهای مقاومت ایران تا چقدرروی همین بحرانها ومسائل رژیم و پیامدهای آن برای رژیم تاثیرداشته اما درروز جهانی کارگر جا دارد که نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت کارگران درایران آخوند زده سایت مجاهد درمقاله ای مزد منطقه ای درخدمت استثمار بیشتر کارگران به گوشه ای از طرحهای سرکوبگرانه وغارتگرانه رژیم برای چپاول بیش ازبیش کارگران اشاره کرده یک نمونه ازاین طرح ها طرحی بعنوان مشارکت عمومی خصوصی هست که درواقع بازهم کارگران را مورد هدف قرار میدهد وطرح دیگر مزد منطقه ای هست که قرار شده درسال ۹۹ رژیم این طرح را تصویب بکند که مزد کارگران درهر منطقه متناسب با آن شهر واستان خودش تصویب بشود که هر چند وهله اول ممکن هست درظاهر چیزبدی به نظر نیاید ولی وقتیکه به عمق فاجعه در حکومت آخوندها میرویم می بینیم که خیلی هر ج ومرج وبلبشوی بیشتر ی علیه کارگران ایجاد میشود که هر چقدر بیشتر بتوانند از حقوق آنها کسر بکنند وحق شان را پایما ل بکنند 09:00
فقر و گرانی در حکومت آخوندی 09:00
روی خط-تبلیغات وبزرگنمایی رژیم برای جلوگیری ازشورش مردم-۵اردیبهشت۹۹ 09:00
روی خط-فراخوان خانم مریم رجوی به آزادی زنداینان سیاسی جهت جلوگیر ی ازیک فاجعه-۲اردیبهشت۹۹ 11:00
روی خط 09:00
09:00