قتل‌عام و بازشناسی الیگارشی قدرت ـ معرفی کتاب

معرفی کتاب ـ قتل‌عام و بازشناسی الیگارشی قدرت ـ ۲مهر۱۴۰۰

چرا خامنه‌ای ابراهیم رئیسی را به ریاست جمهوری نظامش گمارد؟

«قتل‌عام و بازشناسی الیگارشی قدرت» نوشته احسان امین‌الرعایا، کتابی است که قتل‌عام زندانیان سیاسی توسط رژیم خمینی را از زاویه نسبت آن با تحولات قلمرو سیاست در رژیم بررسی می‌کند. در واقع حک شدگی ولایت فقیه در قتل‌عام زندانیان سیاسی که به‌ بازشناسی دینامیک‌ واقعی عرصه سیاست در این رژیم یاری می‌کند موضوع بخش مهم این نوشته است.

این کتاب، یادداشت‌های نویسنده درباره وقایع مهمی است که در سال ۱۳۹۵ پرونده کشتار بزرگ سال ۶۷را دوباره باز کرد و آگاهی بسیاری پیرامون آن در جامعه ایران انتشار داد.

معنای سیاسی فایل صوتی سخنان منتظری، هرم سیاسی رژیم قتل‌عام،‌ تحلیل حکم خمینی، مفهوم منافقین، بازتأسیس ولایت فقیه، خودویرانگری ولایت فقیه و... مهم‌ترین فصل‌های این کتاب را تشکیل می‌دهد.

در یکی از این فصل‌ها، نویسنده بر اساس بررسی وقایع عینی سال‌های ۶۷و ۶۸نتیجه می‌گیرد که «قدرت حاکم پس از خمینی، برساخته ماشین کشتار است. در غیراین صورت، خامنه‌ای که در سلسله مراتب آخوندی جایگاه نازلی داشت... چگونه توانست بر مسند ولایت فقیه بنشیند؟ او چه قابلیتی داشت که آیت‌الله‌های حکومتی با جداسازی رهبری رژیم از مرجعیت فقهی و حذف شرط مرجعیت از ولایت فقیه در قانون اساسی، برای صعودش به‌بالاترین مسند حکومت راه باز کردند؟ مهم‌ترین سرمایه خامنه‌ای و رفسنجانی که سایر باندهای رژیم را هم به‌اطاعت واداشت، نقش تعیین‌کننده ‌ آنها در حفظ رژیم از طریق قتل‌عام زندانیان سیاسی، عزل آقای منتظری و مقابله با ارتش آزادیبخش ملی بود».

در جای دیگری نویسنده کتاب تأکید می‌کند: قتل‌عام «نه واقعه‌یی سپری شده و فرونهاده در بایگانی تاریخ است؛ نه امری است تقلیل یافته در دایره بسته حقوق بشر. بلکه فراتر از آن، امری است در قلمرو مقاومت و آزادی. هر قدمی در این میدان، از جمع‌آوری اطلاعات و جزییات درباره سربداران سال ۶۷تا افشای موقعیت و هویت جلادان، همه اجزای مبارزه‌یی است برای به‌زیر کشیدن ولایت فقیه».

مطالب مرتبط

ترانه‌های منتخب ـ وقت براندازی، لمس ماشه، همنوازی فلوت و پیانو و بیا بیا ـ پیشاهنگ

معرفی کتاب «ایران، فراخوان برای عدالت، گشودن پرونده حسابرسی از ابراهیم رئیسی به‌خاطر جنایت علیه بشریت»