گزارش کوتاهی از بیست و هفتمین کارزار ملی و میهنی همیاری با سیمای آزادی + پیام خانم مریم رجوی

بیست و هفتمین همیاری ملی با سیمای آزادی، گلریزان قیام و انقلاب دمکراتیک مردم ایران

رژه شکوهمند کانونها و یاران شورشگر در ۴۱ کشور و در شهرهای مختلف در داخل ایران

خیزش هموطنان در کشورهای مختلف جهان در حمایت از مجاهدین و تنها جایگزین دمکراتیک مستقل

مرزبندی ملی و تاریخی ایرانیان با شیخ و شاه، شاخص‌های دیکتاتوری و وابستگی با تأکید بر استراتژی قیام و سرنگونی با کانون‌های‌شورشی و ارتش آزادی

عهد و پیمانهای شورانگیز جوانان پرخروش وطن برای پس‌گرفتن میهن اشغال شده از آخوندها  و ساختن ایران آزاد و دمکراتیک فردا

لطفا به اشتراک بگذارید: