فریاد و خروش مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در شهرهای ایران و تظاهرات ایرانیان درخارج کشور

فریاد و خروش مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در شهرهای ایران و تظاهرات ایرانیان درخارج کشور

لطفا به اشتراک بگذارید: